VANSUDSKA NAPLATA

Rana naplata

Usluga koja obično prati okončanje povjeriočevih internih procesa naplate. Činimo to kako bismo osigurali brzu otplatu cjelokupnog duga u periodu od  tri do četiri mjeseca nakon preuzimanja naplate potraživanja.

Kasna naplata

Pomoći ćemo i kod potraživanja koja nisu preuzeta kao dio ranijih internih i/ili eksternih postupaka naplate. Fokus je na obnavljanju komunikacije sa dužnikom i iniciranje otplate duga – putem priznavanja duga, otplatnog plana ili putem odbitka plaće.

Prisilna naplata

Mi možemo, također, naplatiti stara potraživanja koja nisu naplaćena u prethodnim fazama procesa. Opet, prioritet je pomoći obnoviti komunikaciju sa dužnikom i inicirati otplatu duga. U ovoj fazi procesa naplate, na osnovu prethodnih dogovora sa klijentom, u mogućnosti smo organizovati lične posjete.